، ،

، ،

(چرونیس ،1962 به نقل از فرشاد،1383) با نقد روشهای رایج حل مسئله، فلسفه جدیدی برای […]