کلمات، ،

کلمات، ،

2-3-13- راهبردمفهو م آفرینی مفهوم آفرینی سومین راهبرد اصلی تفکر است. افراد وقتی این راهبرد […]

، ،

، ،

تلفیق ازطریق تقویت وتمرین.تلفیق ازطریق محاط کردن.تلفیق ازطریق هماهنگی : این نوع تلفیق زمانی اتفاق […]