اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان، مبانی نظری ، ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته

اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان، مبانی نظری ، ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته

ارائه مدلی علّی در خصوص پیش‌بینی راهکارهای تنظیم هیجان توسط ابعاد دلبستگی با میانجی‌گری خودکارآمدی […]