، ،

، ،

اهداف :1-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات خلقی2-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات فیزیولوژیک بدن3-توانایی […]