نیاز ، ،

نیاز ، ،

در دوران افشار نیز مسیحیان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرکت داشتند. به گونه‌ای […]