، ،

، ،

تأکید بر نکات منفی آنهارفع تأکید از نکات منفی مارفع تأکید از نکات مثبت آنها […]

خدمت، ،

خدمت، ،

2-4-1-5 ایدئولوژی و بازنمایی تیم اوسولیوان و همکارانش ایدئولوژی را به عنوان عمل ، بازتولید […]