، ،

، ،

میزان مهریه شخصیت های سینما، می تواند سبب انتخاب نوع و مقدار آن در بین […]

خدمت، ،

خدمت، ،

2- به نظر رادکلیف براون، ساخت در شبکه روابط اجتماعی خلاصه میشود. وی میگوید منظورش […]

، ،

، ،

2- ماده ۱۰۷۹مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.3- […]