خدمت، ،

خدمت، ،

2- به نظر رادکلیف براون، ساخت در شبکه روابط اجتماعی خلاصه میشود. وی میگوید منظورش […]

، ،

، ،

2- ماده ۱۰۷۹مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.3- […]

خدمت، ،

خدمت، ،

زئیر 1940–1976 96%اوگاندا 1940–1976 95%ایران 1971–1991 99%ترکیه 1944–1993 29%شهید مطهری در سیر تحولی مهریه به […]