نیاز ، ،

نیاز ، ،

بررسی تفاوت میزان مهریه در بین زوجین با گروههای مختلف کیفیت دینی.بررسی مولفه چشم و […]

، ،

، ،

جدول شماره 93-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از اجبار اجتماعی […]