، ،

، ،

1- فلوکستیننخستین SSRI به نام فلوکستین وبانام تجاری پروزاک ازسال 1998 به شکل گسترده‌ای در […]