نیاز ، ،

نیاز ، ،

Content Balancing60طراحی خزانه سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی شده برای آزمون انطباقی ریاضی بر اساس مدل تک […]

نیاز ، ،

نیاز ، ،

در نتیجه (3-7)روش آمیخته‌ی تصادفی و پیش‌بینی (MRP)همان‌طور که نام این روش نیز اشاره می‌کند، […]

ملاک‌های ارزیابی خزانه‌های سؤال شبیه‌سازی شده، اریب شرطی و میانگین مجذور خطای شرطی، خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری

ملاک‌های ارزیابی خزانه‌های سؤال شبیه‌سازی شده، اریب شرطی و میانگین مجذور خطای شرطی، خطای استاندارد شرطی اندازه‌گیری

روش سیمپسون-هتر (1985)، مواجهه‌ی سؤال را با فهرست احتمالی k از طریق تعدیل تعداد دفعاتی […]