، ،

، ،

در موقعیتی از آزمون CAT عملیاتی که در آن پارامترهای a و b از لحاظ […]

نیاز ، ،

نیاز ، ،

به همین منظور در این رویکرد مفهوم “bin” ، به‌منظور محاسبه‌ی فراوانی سؤالاتی با پارامترهای […]

نیاز ، ،

نیاز ، ،

(2-1)؛ احتمال پاسخ درست با معین می‌باشد.؛ احتمال پاسخ نادرست با معین می‌باشد.با جایگزین کردن […]