، ، انقلاب اسلامی ایران

، ، انقلاب اسلامی ایران

نمودار ایدئولوژی انقلاب ایران……………………………………………………………………………………………….50 جداول مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی……………………………………………………………210 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..255فصل […]

، ،

، ،

سیستم پاداش برد و باختیسیستم تصمیمگیری مبتنی بر بروکراسیفشار برای عملکرد عالیزیادرفتار سیاسی کم ر […]