نظریه اسناد ، کاربرد ادراک در رفتار سازمانی، نظریه های موجود در باب ادراک

نظریه اسناد ، کاربرد ادراک در رفتار سازمانی، نظریه های موجود در باب ادراک

باورهایی در مورد پیامدهاارزیابی پیامدهاباورهایی درمورد طرز فکر دیگراننگرش هایی در مورد رفتاراهمیت نسبی نگرش […]

نیاز ، ،

نیاز ، ،

طاقتمنبع: کریتنر و کنیکی، 2001؛ رابینز و جاج، 2008 و 2009؛ ترستون، 1938؛ دانت، 19762-3-4-3- […]