، ،

، ،

به قدر آن که علم و کار داری بدان، ارزش بدان مقدار داری (همان، ص […]

، ،

، ،

بعضی هم با نقد و بررسی و اصلاح و تکمیل نظرات قبل، به «نظریه گزیده […]

، ،

، ،

4. عبرت گیری از سرگذشت اقوام و ملل گذشته: در قرآن کریم با ذکر قصه […]