، ،

، ،

اما تمثیل دومی که مولوی در کار می‌کند:گفت نحوی: زِید عَمْرواً قَد ضَرَبْ گفت: چونَش […]