نیاز ، ،

نیاز ، ،

15791626ناحیه پنج20265932710988کلروش نمونهگیری و تعیین حجم نمونهحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده […]

، ،

، ،

5.دوستانی که به اموال عمومی عمداً آسیب میزنند.………………………………6.دوستانی که سر امتحانات تقلب میکنند. ………………………………انتظار شرمدر […]

اعتماد ، ،

اعتماد ، ،

متغیرمعرفگویه هابازپذیریبرخورد محترمانهبا احترام با من برخورد میکنند به گونهای که احساس میکنم هنوز هم […]