، ،

، ،

الف) خود ضعیف بینی و احساس گناه: فرد افسرده گاه در مقام تحقیر خویش بر […]

، ،

، ،

1- حاضر اعطای امتیازی در برابر توافق نهایی بشوید . در این بخشی از مذاکره […]