پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، ارباب رجوع، تمرکز بازار، عرضه کننده

پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، ارباب رجوع، تمرکز بازار، عرضه کننده

شامل ردیف اهداف استراتژیکی خود، تاکتیک‌های بازاریابی و معیارهای سنجش می‌باشند. شکل2-4 فرآیندهای بازاریابی رابطه‌مند […]