پایان نامه ارشد: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

پایان نامه ارشد: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

موانع و مشکلات تجاری سازی: سلطانی(1391) در مقاله ای تحت عنوان تجاری سازی؛ عاملی مؤثر […]