سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی

اوستروم(Francis, 2002) منبع :سرمایه اجتماعی دانش، ادراک، هنجارها، قوانین و انتظارات مشترک درباره الگو های تعاملات است که گروهی از افراد در برخورد با مساله های غامض اجتماعی، موقعیتهای عمل... متن کامل

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

1ـ10ـ2ـ1) پرسشنامه مربوط به سرمایه اجتماعی: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه استاندارد نا هاپیت و گوشال است. پرسشنامه سه بعد رابطه ای ، ساختاری و شناختی را می سنجد.1ـ10ـ2ـ3) پرسشنامه... متن کامل

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

1ـ5ـ3ـ5) پشتیبانی ار تغییر: شامل حمایت مدیریت ارشد از طریق آموزش کارکنان، تشویق، سرمایه گذاری و به هر نحو ممکن از تغییرات.1ـ6) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق1ـ6ـ1) متغیر مستقل : سرمایه... متن کامل

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال

1ـ4ـ2ـ5) بین سرمایه اجتماعی و عامل نگرش به تغییر در بیمه البرز رابطه معناداری وجود دارد.1ـ5) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق1ـ5ـ1) سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی ، مجموعه هنجارهای موجود... متن کامل

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

پیتر دراکر در کتاب خود تحت عنوان جامعه پسا سرمایه داری عنوان می کند که مهمترین منابع اقتصادی، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و نیروی کار نیستند؛ این منبع اقتصادی بنیادی دانش است و خواهد... متن کامل

آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

جدول 4-11) آزمون آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و زیرساختIT 90جدول 4-12) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و پشتیبانی از تغییر 91جدول 4-13) آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه... متن کامل