اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

ردمنفیمعیار پارازیتسومبا افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان های نقد عملیاتی افزایش می یابد.ردمنفیمعیار پارازیتچهارمبا افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب... متن کامل

مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری

5-2-4. یافته های آزمون فرضیه چهارمفرضیه چهارم:با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می یابد.این فرضیه بر این مبنا بود که چون اقدامات مدیریت در صورت وجود... متن کامل