آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط زیست

۲- مصارفانرژیصرفابهبرقمنتهیمیشودودرنتیجهازمصرفانرژیدربخشپختدانههایروغنیکهمعمولاتوسطسوختهایفسیلیانجاممیشودجلوگیریمیگرددوبدینلحاظازآلودگیهواوآبومحیطزیستودیگرعوارضآنجلوگیریشدهوکارخانجاتتولیدیبهروشسرددرطبقهصنایعسبزقرارمیگیرند. مسلماازبروزبیماریهایمرتبطباروشگرمازجملهانواعچربیخون،انسدادعروققلبی،سکتهسرطانهایسینهودیگرعوارضجانبیجلوگیریمیکندوطبعاهزینههایدرمانیآنکهبیشتربصورتارزهممیباشددراینبخشحذفمیگردد.(ویکیپدیا).1-30-13-3روش سرد و در مقایسه با روش های موجود گرم:1-از ماشین آلات متعدد […]