برچسب: آموزش گروهی

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

الف) در سازمان توانمند مکانیزم‌های آموزشی زیر جهت ارتقاء دانش و مهارت افراد بکار گرفته می‌شود:آموزش گروهی: برای گسترش توانایی و کمک به افراد در آگاهی از کارهای یکدیگرشرکت افراد در گروههای حل مشکل، جهت کمک به بهبود سازمان، ارتقا کیفیت و معرفی محصولات و خدمات جدید.استفاده از تفویض اختیار و غنی‌سازی شغلی، برای ایجاد […]

Back To Top