برچسب: ارتباط تصویری

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۳۷

کلیه تصاویر، رنگ ها و فونت هایی که در طراحی بسته بندی بکاربرده می شود باید ارتباط معنایی مناسبی با خود محصول و کاربرد آن داشته باشند. در غیر اینصورت موجب سردرگمی خریدار و صرف نظر از خرید محصول شما خواهد شد.۵-۱۱-۳ ادبیات مناسب در طراحی بسته بندیادبیات مناسب برای محصول را باید شناخت، خریداران […]

Back To Top