برچسب: اشتراک دانش

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است. محقق قصد دارد که در این پژوهش رابطه میان متغیرها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل کند که بدین منظور از روش رگرسیون استفاده میکند. هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. از آنجا که در […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

بر همین اساس، سازمان ها باید افرادی را استخدام کنند که در رابطه با وظایف کاری از دانش و تجربه بیشتری برخوردار باشند، چنین افرادی تأثیرپذیری بیشتری از اشتراک دانش را تجربه خواهند کرد و تمایل و گرایش بیشتری نیز به اشتراک دانش خواهند داشت افزون بر این، سازمان ها باید به امر آموزش توجه […]

پایان نامه

تحقیق دانشگاهی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۲۸

وان کروخ[۹۳]، دانش سازمانی را دارای چهار ویژگی زیر می‌داند:بی‌نظیر بودن: هر شخصی در سازمان دانش پایه را بر اساس برداشت شخصی که از اطلاعات درون و برون سازمانی به دست می‌آورد، در اختیار دارد. علاوه بر این دانش سازمانی بر اساس گذشته تاریخی و تجربیان و مهارت‌های جمع‌شده خود سازمان شکل می‌گیرد. بنابراین دو […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

۲-۳-۹ پنج دشمن کار تیمی۱-بی اعتمادیاعضاء تیم های بی اعتماد ضعف ها و لغزش های خود را از یکدیگر پنهان می کنند.از کمک خواستن یا دادن باز خوردهای سودمند اکراه دارند.از یاری دادن به حوزه های بیرون از حوزه مسؤولیت خود اکراه دارند.از شناخت مهارت ها و تجربه های دیگران و بهره برداری از آن […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۷

تعیین رابطه بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشتتعیین رابطه بین نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشتتعیین تفاوت بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲رشتتعیین تفاوت بین جنسیت و […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

منابع و مأخذ ۱۲۱پیوست ۱۲۷فهرست جداولجدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ۱۶جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای ۲۰جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰). ۳۰جدول شماره ۲-۴ مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی ۴۰جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند ۴۷جدول ۲-۶ مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی ۴۸جدول شماره […]

Back To Top