برچسب: افغانستان

پایان نامه

تحقیق – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۵

۲-هدایت دادن به بسته۳-رنگ ها۴-شکل۷-۴-۴-۱معادن فیروزه دنیا۱-۷-۴-۴-۱ ایرانمهمترین معدن فیروزه ایران،درشمالشرق ایران ودرنیشابورواقع است که یکى از قدیمى ترین معادن دنیا مى باشد . دردیگرنقاط ایران،ازجمله دامغان،کرمان و …….نیزمعادنى وجوددارد .برای هرایرانی نام فیروزه تداعی‌گر معدن فیروزه نیشابور است معدنی که پس از ۷ هزارسال هنوز چراغی روشن دارد قدیمی‌ترین تراش از فیروزه معدن نیشابور مجسمه‌ای به شکل […]

پایان نامه

فایل دانشگاهی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۵

۱-۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲-۱بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱-۲-۱ فیروزه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲-۲-۱ آب و هوای منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳-۲-۱ وضعیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴-۲-۱ اسناد تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵-۲-۱دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳-۱ تعریف مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴-۱ اهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۴-۱ دلیل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲-۴-۱نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳-۴-۱ نقش بسته بندی در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴-۴-۱ نقش بسته بندی در صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱-۴-۴-۱ بسته […]

Back To Top