برچسب: اولویت بندی

پایان نامه های ارشد سری هفتم

منابع مقالات علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

مقدار ویژه [۶]: میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می کند (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).عامل[۷]: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه خلاصه شده ای از متغیرهای مشاهده شده است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). اساسا عامل، بعد یا سازه ای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها را به […]

پایان نامه

بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

الف- فرض صفر:فرضیه صفر در واقع به معنای عدم رابطه بین پارامترهای جامعه آماری است. به عبارت دیگر فرض صفر می گوید: بین دو یا چند پارامتر متفاوت رابطه یا معنایی وجود ندارد. از لحاظ تئوری، فرض صفر فرضیه ای است که برای رد شدن احتمالی تدوین می شود. گرچه لزومی ندارد که میزان ارتباط […]

Back To Top