برچسب: بازده غیر عادی

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

مورد اول (بدون عرض از مبدأ و بدون روند مقید) و مورد پنجم با (عرض از مبدأ و مربع روند) معمولاً در مطالعات در نظر گرفته نمیشوند. لذا نتایج وجود حداقل ۴ بردار همجمعی را تائید میکند.۴-۳-۴- تفسیر مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاریاز آن جا که مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاری را نمیتوان مشابه سیستم […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

که در رابطه فوق  خطای برآورد مدل دادههای تلفیق شده و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستی فرضیه اول، این آماره دارای توزیع  χ با یک درجه آزادی است.به این ترتیب، با آزمونهای مختلف میتوان مدل مناسب تخمین را برگزید. پس از انتخاب مدل مناسب باید نسبت به پایا بودن سریهای زمانی و غیر کاذب بودن […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

برآورد الگوی تحقیق در دو تصریح مختلف متناظر با دو معیار مذکور انجام میشود:۱- تصریح اول: معیار مورکمورک (۱۹۸۶) نرخهای مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان نوسانهای مثبت و نرخهای منفی قیمت نفت را به عنوان نوسانهای منفی به صورت ذیل تعریف میکند:(۳-۴)Pops = { Δln oil if Δ ln oil >0 , 0 […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

خصوصیت کلیدی SVECs لحاظ خصوصیات همجمعی دادهها در تعریف محدودیتهای ساختاری در تأثیر نهایی نوسانها است (بریتنگ و همکاران، ۲۰۰۴).برای بررسی مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاری نیاز به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی و اجزای اخلال ساختاری بوده که بیان میگردد:(۳-۲)۱) LRPOILit= Et-1 (LRPOILit) + εitLRPOIL۲) LRGDPit = Et-1 (LRGDPit) +cliεitLRPOIL + εitLRGDP۳) LRMit = Et-1 (LRMit) + cliεitLRPOIL + εitLRGDP+ c2iεitLRM۴) LREXRit = Et-1 (LREXR it) […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین دقت پیشبینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس، توسط آقای آشتاب (۱۳۸۶) به بررسی سهام شرکتهای جدیدالورود طی سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ پرداخت. یافتههای پژوهش وی بیانگر این بود که بین سود پیشبینی شده و سود واقعی سهام تفاوت معنیدارد وجود دارد، همچنین، بین دقت پیش […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

۵-۲- جمعبندی و تشریح نتایج آزمون فرضیهها ۸۰۵-۲-۱- نتیجهی فرضیه اصلی ۸۱۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیههای فرعی ۸۱۵-۳- نتیجهگیری کلی تحقیق ۸۲۵-۴- پیشنهادها ۸۴۵-۴-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۸۴۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۸۵۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۸۶۵-۶- خلاصه فصل ۸۶پیوست ۸۷فهرست منابع ۸۹چکیده انگلیسی ۹۳فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های […]

Back To Top