برچسب: تحلیل واریانس

پایان نامه های ارشد سری هفتم

مقاله – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

جدول ۵-۲-۸ نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباطی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن برحسب هویت طبقاتی …………… ۸۰جدول ۵-۲-۱۰ نتایج ضریب همبستگی حمایت اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن …………… ۸۱جدول ۵-۲-۱۱ نتایج ضریب همبستگی سلامت عمومی […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

۵-۲-۱- بررسی فرضیات ۷۱۵-۲-۲- تحلیلهای چند متغیره ۸۵۵-۲-۲-۱- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره ۸۵۵-۲-۲-۲- مدل تحلیل مسیر ۸۸فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲۶-۱- پیشنهادات ۱۰۵۶-۲- محدودیتها ۱۰۶منابع ۱۰۷منابع فارسی ۱۰۸منابع انگلیسی ۱۱۴فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۱-۴ ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه ……………………………………………………………………………… ۴۸جدول ۵-۱-۱ توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان و آمارههای توصیفی ………………………………………………. ۵۶جدول ۵-۱-۲ توزیع فراوانی […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

سامانه پژوهشی – مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – …

با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مدل های رگرسیونی نشان داد ۴ متغیر شامل خودکار آمدی سلامت، سلامت عمومی خود گزارش شده، مطالعه در حوزه سلامت و آگاهی از رفتار سلامتی توانستند ۴۶ درصد از تغییرات واریانس سبک زندگی سلامت محور زنان سنین باروری را تبیین کنند که در این میان خودکارآمدی سلامت، […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

که در رابطه فوق  خطای برآورد مدل دادههای تلفیق شده و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستی فرضیه اول، این آماره دارای توزیع  χ با یک درجه آزادی است.به این ترتیب، با آزمونهای مختلف میتوان مدل مناسب تخمین را برگزید. پس از انتخاب مدل مناسب باید نسبت به پایا بودن سریهای زمانی و غیر کاذب بودن […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

منابع مقالات علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

مقدار ویژه [۶]: میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می کند (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).عامل[۷]: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه خلاصه شده ای از متغیرهای مشاهده شده است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). اساسا عامل، بعد یا سازه ای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها را به […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۳۳

رفتار تسهیم دانش ۳ مورد ۳۰ تا ۳۲ ۷۱/۰ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) ۳-۵ ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)الف) روایی: منظور از روایی یا اعتبار این است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. در این پژوهش، ابزار دارای روایی محتوایی میباشد. اعتبار محتوایی نوعی اعتبار است که […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

منابع و مأخذ ۱۲۱پیوست ۱۲۷فهرست جداولجدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ۱۶جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای ۲۰جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰). ۳۰جدول شماره ۲-۴ مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی ۴۰جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند ۴۷جدول ۲-۶ مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی ۴۸جدول شماره […]

Back To Top