برچسب: تشخیص بیماری

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

گزارش تجزیه ادرار فرد سالمگزارش تجزیه ادرار فرد مبتلا به بیماریشیمی خونی فرد سالمشیمی خونی فرد مبتلا به بیماریگزارش میکروبیولوژی فرد سالم(کاراکتر)گزارش میکروبیولوژی فرد مبتلا به بیماریخدمات بافت شناسی مانند گزارش پاتوبیولوژی۴-۳-۸-روش های درمانمدت زمان مورد نیاز برای درمانمدت زمان بستری شدننیاز داشتن به عمل جراحیرژیم غذایی مناسبکاردرمانی ماننددرمان فیزیکیدرمان تنفسیگفتار درمانی(کاراکتر)۴-۳-۹-دارونام دارودوز مصرف داروعوارض […]

Back To Top