برچسب: خودآگاهی

پایان نامه

دسته بندی علمی – پژوهشی : عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم و …

۱ ۴۲/۱۱۶ ۷/۸ ۰۰۳/۰ عامل پنجم: تشویقی ۷۹/۳۷ ۱ ۷۹/۳۷ ۰۹/۶ ۰۱۴/۰ همان طور که در جدول ۱۰-۴ مشاهده می شود میان دختران و پسران دانشجو از لحاظ همه عوامل انگیزه پیشرفت تحصیلی بجز آینده حرفه ای تفاوت وجود دارد، به عبارت دیگر همان طور که در جدول ملاحظه میشود دختران و پسران دانشجو از […]

Back To Top