برچسب: دانشگاه تهران

پایان نامه

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۵

ضریب t برای این مسیر ۳۳/۸ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی شایعات بر شواهد برند تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۸۳/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شواهد برند بر نگرش به برند است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات […]

پایان نامه

تحقیق دانشگاهی – وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره …

Abstract:Keeping promise which is one of the values introduced in moral Islamic system has a great place in social relations. In this study titled “keeping promise in Islamic morality with emphasizing prophetic instructions and way of life”, it is sought to explain the place and meaning of keeping promise in Islamic morality especially in prophet’s […]

پایان نامه

تحقیق دانشگاهی – وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و سیره نبوی- قسمت …

۳- وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی در نظر علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان دارای اهمیت والایی است. در نظر برخی از آنان در تقسیمبندی فضایل تحت فضیلت عدالت است و در نگاه برخی دیگر زیر مجموعه فضیلت صداقت و همچنین حکمت است و با فضایلی همچون عدالت، صداقت و امانتداری و تقوا […]

پایان نامه

فایل – وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه ها و …

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. حسین خداپرست، قم: نشر نوید اسلام، چاپ دوم، (۱۳۸۹ش). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. ج۲، ۴، سیدغلامرضا خسروی حسینی، تهران: مرتضوی، چاپ دوم، (۱۳۷۴ش). زیبا کلام، فاطمه، سیر اندیشه فلسفی در غرب، چ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (۱۳۷۸ش). ژکس، فلسفه اخلاق […]

Back To Top