برچسب: ریسک پذیری

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

۲-۳-۹ پنج دشمن کار تیمی۱-بی اعتمادیاعضاء تیم های بی اعتماد ضعف ها و لغزش های خود را از یکدیگر پنهان می کنند.از کمک خواستن یا دادن باز خوردهای سودمند اکراه دارند.از یاری دادن به حوزه های بیرون از حوزه مسؤولیت خود اکراه دارند.از شناخت مهارت ها و تجربه های دیگران و بهره برداری از آن […]

Back To Top