برچسب: سرشماری

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۳۳

رفتار تسهیم دانش ۳ مورد ۳۰ تا ۳۲ ۷۱/۰ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) ۳-۵ ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)الف) روایی: منظور از روایی یا اعتبار این است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. در این پژوهش، ابزار دارای روایی محتوایی میباشد. اعتبار محتوایی نوعی اعتبار است که […]

Back To Top