برچسب: سندرم داون

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

۲-۶-بیماری های ژنتیکیهرروزه سلولهای جدیدی تولید میشوند در نتیجه ژن های جدید تولید می شوند.ژن ها درون سلول های بدن انسان ها هستند و دارای اطلاعاتی هستند که این اطلاعات ویژگیهای انسان ها را میسازند.ژنها ازترکیب پایهای به نام نوکلئوتید تشکیل شدهاند. ترکیب پایه از ۴ ساختار تشکیل شده است”ادنین A/گوانینG/سیتوزینC/تیمینT”.بیماریهای ژنتیکی در نتیجه اختلال […]

Back To Top