برچسب: سپرده ها

پایان نامه

سامانه پژوهشی – تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

۰٫۳۳۷۱ ۰٫۲۰۰۸ ۰٫۲۰۱۸ ۰٫۱۸۳۷ ۰٫۲۵۷۹۹ ۱۳۸۳ ۰٫۲۰۵۹ ۰٫۴۰۷۹ ۰٫۱۹۸۵ ۰٫۱۶۲۳ ۰٫۱۷۷۲ ۰٫۲۵۳۵۸ ۱۳۸۷ در این جدول، نسبت های هر یک از ساختار سپرده، با توجه به مبلغ سپرده گذاری در کل استان بدست می آید. در واقع برای بدست آوردن نسبت ها، مبالغ هر یک از سپرده ها در هر سال بر مبلغ سپرده در […]

پایان نامه

تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

۰ ۱۸۱۷۶۴ ۸۹۷۵۸ ۲۶۵۴۱۶ ۳۵۸۲۶۴ ۱۳۸۵ مهدیشهر ۱۰۹۸۹ ۳۵۹۶۴ ۱۶۱۲۵ ۱۷۸۶۷ ۰ ۴۲۲۲۷ ۴۶۹۶۱ ۸۴۰۶۰ ۱۴۳۰۴۹ ۰ منبع: سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان۳-۱- مقدمهاستفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی […]

Back To Top