برچسب: شبیه سازی

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

به عنوان مثال در سیستم دانشگاه میتوانیم رابطه دانشجو را در نظر بگیریم :این رابطه بر طبق مدل رابطهای بهصورت زیر نمایش داده می شود:شمارهشناساییسالورود رشته نام۱۰۱۲ ۱۳۷۹کامپیوترعلی۲۵۷۸ ۱۳۸۰ ریاضی حسین۳۹۲۰ ۱۳۷۹ آماررضا۱۷ ۱۳۸۱ کامپیوتر بهرامهر ستون در مدل رابطهای نشان دهنده یک صفت خاصه(فیلد)‌از یک نوع موجودیت(دراین مثال دانشجو)‌و هر سطر نمایانگر یک نمونه […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

قبل از توضیح دانش لازم است که بین “داده ” و اطلاعات که القا کننده مفهوم دانش هستند تفاوت قائل شویم :۱- داده هاداده ها جنبه هایی از واقعیت های عینی و مجرد درباره پدیده ها هستند. داده ها تصاویر کمی و کیفی از جنبه های پدیده ها است و آنها را نمی توان به […]

Back To Top