برچسب: ضمان

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۷

۵- در بند ۱، تدوینکنندگان تقاضای بستانکار را جهت صدور حکم کافی میدانند اما معلوم نیست آیا برای طرح آن طلبکار باید دادخواست تقدیم کند یا خیر. قرینهی بند ۲ که مدیون را ملزم به تقدیم دادخواست میداند این تکلیف را از خواهان ساقط می کند. هر چند امروزه درخواستها نیز باید از لحاظ شکلی […]

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۲

«در دعوای توقف و دعوای ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و هم‌چنین در مواردی که خوانده مجهول المکان وفاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه وداده پیام الزامی نیست.»به رسم معمول این پزوهش در پایان این گفتار نیز مواد مربوط به آنرا که مورد بحث قرار […]

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۳

چرا که افراد جامعه باید هر روز به پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه سربزنند تا از صدور اخطاریه یا عدم صدور آن برای خود اطلاع یا بند واین شامل افرادی که هیچ پروندهای در دادگستری ندارند هم میشود!در نهایت نیز باید گفت: آگهی مذکور منوط به درخواست خواهان گردیده که تا این قسمت منطقی است […]

پایان نامه

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان …

این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، می پردازد و شامل موارد زیر میگردد: زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک (ناهاپیت و گوشال[۲۵] ، ۱۹۹۸ ).سرمایه ارتباطیاین بعد ماهیت روابط در […]

Back To Top