برچسب: قابلیت مقایسه

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۳۸

جدول ۴-۹- مقادیر R2 (R Squares) و Q2 (Stone-Geisser criterion) TI DB ۲۲/۰ ۳۰/۰ R2 ۱۹/۰ ۲۲/۰ Q2 ۴-۳-۱-۳- برازش مدل کلی:در PLS، هیچ معیار کلی به‌منظور برازش مدل کلی (مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری می‌شود) وجود ندارد. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکل صورت گرفت. تنهاوس و همکاران[۶۳] (۲۰۰۴) […]

Back To Top