برچسب: لایحه قانونی

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۶

در این گفتار نیز که به تجدیدنظر خواهی اختصاص داشت به بررسی مواد چند از لایحه آ. د. تجاریمیپردازیم که مربوط به بحث ما در این گفتار بودند ابتدا در رابطه با ماده ۸۲ باید گفت : این ماده برخلاف ماده ۳۳۰ ق . آ. د. مدنی اصل را بر قابل تجدید نظر دانستن آراء […]

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۷

۵- در بند ۱، تدوینکنندگان تقاضای بستانکار را جهت صدور حکم کافی میدانند اما معلوم نیست آیا برای طرح آن طلبکار باید دادخواست تقدیم کند یا خیر. قرینهی بند ۲ که مدیون را ملزم به تقدیم دادخواست میداند این تکلیف را از خواهان ساقط می کند. هر چند امروزه درخواستها نیز باید از لحاظ شکلی […]

Back To Top