برچسب: ماتریس

پایان نامه های ارشد سری هفتم

منابع مقالات علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

مقدار ویژه [۶]: میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می کند (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).عامل[۷]: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه خلاصه شده ای از متغیرهای مشاهده شده است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). اساسا عامل، بعد یا سازه ای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها را به […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به مشخصات شرکت (سن شرکت)، آزمون فرض زیر تعریف شده است:H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳H1 : میانگینها با هم برابر نیستنددسته ۱: شرکتها با قدمتی کمتر از ۵ سالدسته ۲: شرکتها با قدمتی بین ۵ تا ۱۰ سالدسته ۳: شرکتها با قدمتی بیش از ۱۰ سالبه منظور این مقایسه […]

پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی …

۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۳۵-۲-۱- تعیین میزان کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز ۹۳۵-۲-۲- تعیین میزان تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز ۹۴۵-۲-۳- تعیین میزان اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز ۹۶۵-۲-۴- بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت عملکرد نظارتی […]

پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

‌پیشینه تحقیقتحقیقات داخلیالهیاری فرد در تحقیقی با عنوان “خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی” به بررسی شیوه های بانکداری الکترونیک (اینترنتی، اینترانتی و موبایل) پرداخته است و بهای تمام شده خدمات در انواع سیستمهای بانکداری در ایران را محاسبه کرده است. براساس نتایج این تحقیق […]

Back To Top