برچسب: متدولوژی

پایان نامه

تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

۰ ۱۸۱۷۶۴ ۸۹۷۵۸ ۲۶۵۴۱۶ ۳۵۸۲۶۴ ۱۳۸۵ مهدیشهر ۱۰۹۸۹ ۳۵۹۶۴ ۱۶۱۲۵ ۱۷۸۶۷ ۰ ۴۲۲۲۷ ۴۶۹۶۱ ۸۴۰۶۰ ۱۴۳۰۴۹ ۰ منبع: سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان۳-۱- مقدمهاستفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی […]

Back To Top