برچسب: محیط زیست

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۳۳

۱۲۰هزارتومان ۱۶۵هزارتومان ۱۸۵هزارتومانظروف قلمدان آویز تزیینی جعبه هایی از جنس نقرهتصویر ۲-۱۷ نمونه های موجود در بازار۳۵-۲ محدودیت هابا شناخت و بررسی نیازها و خواسته های کاربر باید به محدودیت های موجود که بر نتیجه پروژه اثر گذار است پرداخت.۱-۳۵-۲ محدودیت موادمواد انتخابی باید به گونه ای باشد که در درجه اول وزن حجمی پایین […]

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۸

۲-۲۷-۲ رنگ شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۳-۲۷-۲ مالاکیت و آزوریت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۲۸-۲ ویژگی های فیروزه چینی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲۲۹-۲ حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲۳۰-۲ فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود……………………………………………………………………………………………………… ۵۳۳۱-۲ دلیل اعتقاد مردم به فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳۳۲-۲ بررسی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵۱-۳۲-۲ سنگ های قیمتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۱-۱-۳۲-۲ طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۱-۱-۱-۳۲-۲الماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۲-۱-۱-۳۲-۲زمرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶۳-۱-۱-۳۲-۲ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶۴-۱-۱-۳۲-۲ یاقوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷۲-۱-۳۲-۲ مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷۱-۲-۱-۳۲-۲ سمنت پلاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷۲-۲-۱-۳۲-۲ […]

Back To Top