برچسب: مدل‌سازی

پایان نامه

علمی : بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۲۸

۴-۳- آمار استنباطیدر آمار استنباطی ابتدا شاخص‌های نمونه از طریق نمونه‌گیری از جامعه محاسبه‌شده، سپس به کمک برآورد (تخمین) و آزمون، نتایج حاصل از نمونه به جامعه تعمیم داده می‌شوند. درواقع به‌طورکلی در مباحث آماری هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطی می‌خوانند (طورانی، ۱۳۹۲). تکنیک‌های آماری که در هر […]

پایان نامه

بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت …

برای تحلیل روابط میان متغیرها و تفسیر نتایج آن با استفاده از SEM و بنا به نظر داوری و رضازاده (۱۳۹۲)، باید مراحل (تعیین مدل، شناسایی سنجه سازه‌ها، تخمین روابط مدل، ارزیابی مدل، اصلاح مدل و تفسیر نتایج برآمده از مدل) را طی نماید:۳-۶-۱-۱- تعیین مدل:در این مرحله ابتدا ادبیات نظری پیرامون یک موضوع و […]

پایان نامه

بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت …

۳۰ ۸۱/۰ ۱۶۰ ازآنجایی‌که مقدار مناسب برای این معیار بزرگ‌تر و مساوی ۷/۰ می‌باشد (Cronbach, 1951)؛ لذا همان‌طوری که در جدول ۳-۳ ملاحظه می‌شود، اکثر سازه‌های پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار می‌باشند.۳-۵-۳- نتایج آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونهاین معیار شاخصی برای مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی ساده و جزئی بر روی همه متغیرها است. اگر […]

Back To Top