برچسب: مدل ساختاری

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

برآورد الگوی تحقیق در دو تصریح مختلف متناظر با دو معیار مذکور انجام میشود:۱- تصریح اول: معیار مورکمورک (۱۹۸۶) نرخهای مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان نوسانهای مثبت و نرخهای منفی قیمت نفت را به عنوان نوسانهای منفی به صورت ذیل تعریف میکند:(۳-۴)Pops = { Δln oil if Δ ln oil >0 , 0 […]

پایان نامه

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۴

تا چه حد شما مایل هستید که در آینده از این بیمه استفاده کنید؟ ۶۳۰/۳ ۱۷۷۷۷/۱ ۳۸۷/۱ تا چه حد شما مایل هستید که این بیمه را به بقیه توصیه کنید؟ ۶۰/۳ ۱۳۷/۱ ۲۹۲/۱ تا چه حد شما اگر همین بیمه را در زمان دیگر داشته باشید، دوباره انتخاب می کنید؟ ۶۷/۳ ۱۸۴/۱ ۴۰۱/۱ تا […]

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۳۸

جدول ۴-۹- مقادیر R2 (R Squares) و Q2 (Stone-Geisser criterion) TI DB ۲۲/۰ ۳۰/۰ R2 ۱۹/۰ ۲۲/۰ Q2 ۴-۳-۱-۳- برازش مدل کلی:در PLS، هیچ معیار کلی به‌منظور برازش مدل کلی (مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری می‌شود) وجود ندارد. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکل صورت گرفت. تنهاوس و همکاران[۶۳] (۲۰۰۴) […]

پایان نامه

علمی : بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۲۸

۴-۳- آمار استنباطیدر آمار استنباطی ابتدا شاخص‌های نمونه از طریق نمونه‌گیری از جامعه محاسبه‌شده، سپس به کمک برآورد (تخمین) و آزمون، نتایج حاصل از نمونه به جامعه تعمیم داده می‌شوند. درواقع به‌طورکلی در مباحث آماری هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطی می‌خوانند (طورانی، ۱۳۹۲). تکنیک‌های آماری که در هر […]

Back To Top