برچسب: مدل سازی

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت گردشگران پاسخگو ۷۹جدول ۴-۲: وضعیت سن گردشگران پاسخگو ۸۰جدول ۴-۳: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب میزان تحصیلات ۸۰جدول ۴-۴: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب تعداد دفعات دیدار از ایران ۸۱جدول ۴-۵: توزیع فراوانی گردشگران پاسخگو بر حسب کشور مبدا ۸۱جدول ۴-۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

به عنوان مثال در سیستم دانشگاه میتوانیم رابطه دانشجو را در نظر بگیریم :این رابطه بر طبق مدل رابطهای بهصورت زیر نمایش داده می شود:شمارهشناساییسالورود رشته نام۱۰۱۲ ۱۳۷۹کامپیوترعلی۲۵۷۸ ۱۳۸۰ ریاضی حسین۳۹۲۰ ۱۳۷۹ آماررضا۱۷ ۱۳۸۱ کامپیوتر بهرامهر ستون در مدل رابطهای نشان دهنده یک صفت خاصه(فیلد)‌از یک نوع موجودیت(دراین مثال دانشجو)‌و هر سطر نمایانگر یک نمونه […]

Back To Top