برچسب: واخواهی

پایان نامه

بررسی دادگاه های تجاری در لایحه پیشنهادی آئین دادرسی تجاری- قسمت ۱۷

۵- در بند ۱، تدوینکنندگان تقاضای بستانکار را جهت صدور حکم کافی میدانند اما معلوم نیست آیا برای طرح آن طلبکار باید دادخواست تقدیم کند یا خیر. قرینهی بند ۲ که مدیون را ملزم به تقدیم دادخواست میداند این تکلیف را از خواهان ساقط می کند. هر چند امروزه درخواستها نیز باید از لحاظ شکلی […]

Back To Top