برچسب: پایگاه داده‌ها

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- …

و”docId”: “Bangalore-SDC-BTP-CVRN”به ابتدای اسناد اضافه کنیم.یکی از بزرگترین مزیتهای این سیستم ذخیره سازی این است که در این سیستم اصولا نیازی به تعریف ساختار از قبل موجود نمی‌باشدزیرا شمای اطلاعات در طول زمان تکامل پیدا میکند و به محض اعلان دستور قرار دادن داده‌ها در پایگاه‌داده ساختار متناسب ایجاد می‌شود.مدلدادههای سندگرا نمیتوانند روابط را پشتیبانی […]

Back To Top