برچسب: پایگاه داده ها

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت ۹

جدول (۳-۲): پایگاهدادهEAVدر شکل زیر یک تصویر کلی از طراحی EAV مشاهده میکنیم.جدول اول به صورت رابطهای سنتی داده ها را ذخیره می کند.این داده ها شامل داده های غیر متغیر مانند نام و مشخصات بیمارهستند.جدول دوم به صورت EAVداده ها را ذخیره میکند تا توانایی اضافه کردن صفات را به پرونده پزشکی بیماران داشته […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- …

جدول(۳-۳) : یک شمای کلیازEAV 46جدول (۵-۱ ): زمان مربوط به پرس وجوهای مختلف ۸۵فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار(۵-۱) پرس و جوهای یک گره………………………………………………………………………………….۸۶نمودار(۵-۲) پرس و جوهای دو گره…………………………………………………………………………………..۸۷نمودار(۵-۳) پرس و جوهای سه گره………………………………………………………………………………….۸۷نمودار(۵-۴) پرس و جوهای تمام گره ها……………………………………………………………………………۸۸نمودار(۵-۵) مقایسه کمترین-بیشترین و میانگین زمان پرس و جوها……………………………………….۸۹فهرست شکل هاعنوان صفحهشکل(۲-۱ ) نمونه ای اولیه از پایگاه […]

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

قبل از توضیح دانش لازم است که بین “داده ” و اطلاعات که القا کننده مفهوم دانش هستند تفاوت قائل شویم :۱- داده هاداده ها جنبه هایی از واقعیت های عینی و مجرد درباره پدیده ها هستند. داده ها تصاویر کمی و کیفی از جنبه های پدیده ها است و آنها را نمی توان به […]

Back To Top