برچسب: کاردرمانی

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

گزارش تجزیه ادرار فرد سالمگزارش تجزیه ادرار فرد مبتلا به بیماریشیمی خونی فرد سالمشیمی خونی فرد مبتلا به بیماریگزارش میکروبیولوژی فرد سالم(کاراکتر)گزارش میکروبیولوژی فرد مبتلا به بیماریخدمات بافت شناسی مانند گزارش پاتوبیولوژی۴-۳-۸-روش های درمانمدت زمان مورد نیاز برای درمانمدت زمان بستری شدننیاز داشتن به عمل جراحیرژیم غذایی مناسبکاردرمانی ماننددرمان فیزیکیدرمان تنفسیگفتار درمانی(کاراکتر)۴-۳-۹-دارونام دارودوز مصرف داروعوارض […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت ۹

جدول (۳-۲): پایگاهدادهEAVدر شکل زیر یک تصویر کلی از طراحی EAV مشاهده میکنیم.جدول اول به صورت رابطهای سنتی داده ها را ذخیره می کند.این داده ها شامل داده های غیر متغیر مانند نام و مشخصات بیمارهستند.جدول دوم به صورت EAVداده ها را ذخیره میکند تا توانایی اضافه کردن صفات را به پرونده پزشکی بیماران داشته […]

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسترسی متن کامل – ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

 ۲-۳-مدیریت داده هاکریزانتیس و لابریندیس مدیریت داده ها را چنین تعریف میکنند:فرآیند گردآوری،ذخیره،نگهداری،بازیابی و اشاعه داده ها.مدیریت داده پروسه کنترل اطلاعات تولید شده در طول یک پروژه تحقیقاتی است.مدیریت داده بخش جدایی ناپذیر از فرآیند پژوهش است و هر تحقیقاتی نیاز به برخی از مراحل مدیریت داده دارد.در کل نتیجه تحقیقات بستگی به مدیریت داده […]

Back To Top